Why auditlines?

ทำไมจึงต้อง

Auditlines THAILAND

“องค์ความรู้ที่สมบูรณ์มักเกิดจากการศึกษาจุดด้อย และข้อผิดพลาด” ในตลอดระยะเวลาการทำงาน จุดอ่อนคอยติเตือนให้บุคคลพัฒนาได้อยู่เสมอ สายงานการบัญชีก็เช่นกัน จุดอ่อน ที่สำคัญของการบัญชี คือการขาดการพัฒนาแนวความคิดและหลักการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกระแสการ เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เช่นเดียวกันกับทฤษฎีทางการบัญชีที่ไม่เอื้อต่อการสื่อสาร การนำเสนอองค์ความรู้จึงมักอยู่ในกรอบของความเป็นนักบัญชีมากเกินไป ทำให้เมื่อพูดถึงงานบัญชี ตัวตนที่แสดงออกมาผ่านมโนภาพของบุคคลทั่วไปคือความแข็งกระด้างและไม่เป็นมิตร ซึ่งในที่นี้รวมไปถึงภาพของความเครียดและตัวเลขมากมายสลับซับซ้อน

 1. เราเข้าใจในระบบบัญชีและภาษี รายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 2. เรา สามารถเป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเมื่อมีหนังสือเชิญพบหรือต้อง เจรจาหาข้อสรุป พร้อมทั้งนำเอกสารเข้าชี้แจงเมื่อถูกตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่จนได้ ข้อสรุปที่ประหยัดสูงสุด
 3. รับผิดชอบในการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตระดับมืออาชีพ และได้มาตรฐานให้แก่บริษัทของท่าน
 4. ท่านจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและสวัสดิการของบุคคลากรของท่านอย่างมากมาย
 5. เรามีบุคลากรมากความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี
 6. เรามีความมั่นใจว่างานบริการ ของเราสามารถข้าถึงความ ต้องการของลูกค้าได้ในทุกรูปแบบของธุรกิจ
 7. ให้บริการด้วยราคาที่ยุติธรรม แน่นอน งบประมาณไม่บานปลาย
 8. ให้บริการการอย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไป
 9. เราให้บริการตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ
 10. Web Site ของเราไม่โฆษณาเกินจริง ให้บริการอย่างมืออาชีพ
 11. Web Site ของเราไม่หลอกลวง ไม่ทิ้งงาน ให้บริการได้จริง
 12. เราให้คำปรึกษากรณีลูกค้ามีข้อสงสัยในครั้งแรกฟรี